Algemene voorwaarden

Download hier een exemplaar van onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden hebben de met een hoofdletter weergegeven woorden de volgende betekenis:

 1. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Horsentral BV of aan de namens Horsentral BV bevoegd optredende gemachtigde opdracht heeft gegeven tot uitvoering van werkzaamheden en/of beschikbaarstelling van hetgeen in de Overeenkomst is beschreven.
 3. Opdrachtnemer: Horsentral BV of de namens Horsentral BV bevoegd optredende gemachtigde(n).
 4. Productie: datgene, van welke aard ook, dat door Opdrachtnemer, in het kader van de Overeenkomst, direct of indirect, tot stand is gebracht en/of anderszins uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer voortvloeit, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot audiovisuele producties bestemd voor uitzending op televisie en online video content, alles in de ruimste zin van het woord en nader omschreven in de Offerte.
 5. Overmacht: elke van de wil van de Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer of diens leveranciers.
 6. Offerte: een aanbieding van Opdrachtnemer, al dan niet met inbegrip van door Opdrachtnemer gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de met die werkzaamheden gemoeide kosten, om een Productie tot stand te brengen.
 7. Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van concepten en/of Producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken.
 8. Opdrachtbevestiging: het aanvaarden van de Offerte door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt aan de Opdrachtnemer via electronische of digitale wijze of anderszins.
 9. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, bevestigingen, prijsopgaven, tarieven, technische voorschriften, de procedure, letters of intent en toezeggingen met betrekking tot de uitzending door Opdrachtnemer van televisieproducten als commercials, inscript items billboarding en overige non-spotproducten.
 2. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en een mediabureau, optredend als vertegenwoordiger van Opdrachtgever, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, alsmede op alle aanbiedingen, bevestigingen, prijsopgaves, tarieven, technische voorschriften, de procedures, letters of intent en toezeggingen met betrekking tot de uitzending door Opdrachtnemer van televisie-commercials, inscript items, billboarding en overige non- spotproducten.
 3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en gelden alleen voor gewijzigde bepalingen in de desbetreffende overeenkomst.
 4. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Voorwaarden op de Overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
 5. Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer wezenlijke, bepaling in deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 – Inhoud en totstandkoming Overeenkomst

 1. De inhoud van de Overeenkomst wordt geacht volledig en als enig document te zijn neergelegd in de Offerte en Opdrachtbevestiging. Al hetgeen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mondeling is afgesproken voor of op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst komt door de Opdrachtbevestiging zoals boven bedoeld te vervallen.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd: al het meerdere dat door de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst boven de in de Offerte of de Opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden m.b.t mediaproducties wordt uitgevoerd en/of samenhangend met de Productie en/of met door Opdrachtgever op de Opdrachtbevestiging aangekruiste opties.
 3. De Opdrachtgever is gehouden de noodzakelijke medewerking te verlenen ten behoeve van Opdrachtnemer en de hiermee verband houdende Productie.

Artikel 4 - Wijzigingen

 1. Opdrachtnemer is te allen tijden bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen.
 2. Wijzigingen in tarieven of toeslagen daarop, prijsstelling, de procedure en technische voorschriften worden niet aangemerkt als wijzigingen in de Voorwaarden.
 3. Indien Opdrachtnemer de Voorwaarden wijzigt op de grond van een rechtelijke uitspraak of om deze in overeenstemming te brengen met wettelijke of overige overheidsvoorschriften, richtlijnen of regelgeving van een branche organisatie of enige overige regelgeving waaraan Opdrachtnemer is gebonden kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk gehouden worden.
 4. Aanvullingen en/of wijzigingen op de Opdrachtbevestiging c.q. Offerte zijn voor partijen slechts bindend, indien deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.
 5. Indien de Overeenkomst door omstandigheden, van welke aard dan ook bij de Opdrachtgever en/of bij Opdrachtnemer, aanvullingen of wijzigingen zal moeten ondergaan, zal dit uitsluitend geschieden wanneer de gewenste verandering c.q. wijziging na overeenstemming tussen beide partijen schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 5 – Bemiddeling door mediabureau

 1. Opdrachtnemer aanvaardt de bemiddeling van een mediabureau voor het stand komen van overeenkomsten, indien het mediabureau optreedt in naam en voor rekening van de Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtnemer dient het mediabureau op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling door Opdrachtnemer, zijn last aan te tonen.
 2. Het mediabureau staat er voor in een last of volmacht van de Opdrachtgever te hebben verkregen voor het aangaan van een overeenkomst. Voorts staat het mediabureau er voor in dat de Opdrachtgever op wiens last het handelt, de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Indien de Opdrachtgever de last of volmacht aan het mediabureau tot het aangaan van de overeenkomst ontkent of het mediabureau om enige andere reden niet bevoegd was om de overeenkomst namens de Opdrachtgever aan te gaan, wordt het mediabureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld.
 4. Het mediabureau en de Opdrachtgever zijn beide voor het geheel hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit met de Opdrachtnemer afgesloten Overeenkomst.
 5. Indien dankzij tussenkomst van het mediabureau een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, kan Opdrachtnemer aan het mediabureau een commissie toekennen van maximaal 5% (vijf procent) over het totale bedrag dat Opdrachtgever besteedt aan de totale campagne. De door Opdrachtnemer toe te kennen commissie wordt gelijktijdig met de tarieven bekend gemaakt. Indien en voor zover Opdrachtnemer besluit tot het toekennen van een commissie, zal deze slechts verschuldigd zijn indien en voor zover de Opdrachtgever voldoet aan al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 6 – Niet overdraagbaar

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

Artikel 7 – Termijn van levering

 1. Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn van levering van de Productie heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
 2. De binding van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 3. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, waaronder het onverwijld beantwoorden van vragen van Opdrachtnemer en het op haar verzoek verstrekken van informatie.
 4. Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 4 van artikel 13 bepaalde (zekerheidsstelling tot nakoming van betalingsverplichting), is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtnemer nodig is. Opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Opdrachtnemer de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 5. Iedere indicatie, hetzij mondeling dan wel schriftelijk, door Opdrachtnemer van de datum en het tijdstip van uitzending van de Productie of onderdelen daarvan zoals programma’s, reclameblokken en/of televisie commercials, geldt als een indicatie bij benadering en niet als een fatale termijn. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te allen tijde de datum en het tijdstip van uitzending van de Productie of onderdelen daarvan zoals programma’s, reclameblokken en televisie commercials te wijzigen.
 6. Indien de uitzending van de Productie of onderdelen daarvan als gevolg van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgesteld tijdstip – met inachtneming van een redelijke marge – plaatsvindt, zal Opdrachtnemer, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige als gevolg van de verschuiving ontstane schade, zich inspannen om de Productie of onderdelen daarvan op een ander tijdstip, waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, uit te (laten) zenden.
 7. Indien de uitzending van de Productie of onderdelen daarvan als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op een geplande landelijke commerciële zender kan plaatsvinden, zal Opdrachtnemer, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige als gevolg van de verschuiving ontstane schade, gerechtigd zijn en zich terzake inspannen om de Productie of onderdelen daarvan op een andere landelijke commerciële of regionale zender, waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, uit te (laten) zenden.

Artikel 8 – Nakomen van verplichtingen

 1. Indien Opdrachtnemer de Productie of gedeeltes daarvan niet uitzendt door een toerekenbare tekortkoming van (één van) de verplichtingen van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd de gereserveerde zendtijd aan derden ter beschikking te stellen. Indien en voor zover Opdrachtnemer voor deze zendtijd geen overeenkomst met derden tot stand kan brengen, is zij gerechtigd de gereserveerde zendtijd bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien Opdrachtnemer door een niet-toekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk, indien en voor zover haar grove opzet dan wel roekeloosheid kan worden verweten.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van door de Opdrachtgever of derden aangeleverd materiaal, tenzij er sprake is van grove opzet of roekeloosheid van een van de werknemers en/of freelancers (zelfstandigen) ingehuurd door Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs- of gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of enige overige indirecte schade noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever.
 4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat aan Opdrachtgever in rekening is of wordt gebracht op grond van de Overeenkomst waarin Opdrachtnemer toerekenbaar is tekort geschoten.
 5. In geen geval is Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor tekortkomingen van derden met wie Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever overeenkomsten aangaat.

Artikel 10 – Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer bij de Overeenkomst ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst en met betrekking tot portretrechten en/of Intellectuele Eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens of materialen die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer bij de Opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van de Productie.
 3. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, digitale databestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, digitale databestanden of software vrij zijn van auteursrechten, virussen en defecten.

Artikel 11 - Tarieven en toeslagen

 1. Periodiek maakt Opdrachtnemer tarieven voor het uitzenden van televisie commercials en non-spot producten bekend. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de periode waarop deze tarieven van toepassing zijn de tarieven te wijzigen. Dit geldt voor alle genoemde mogelijke producten en diensten die te benoemen zijn binnen het totaal van een mediacampagne met betrekking tot de Productie.
 2. Het overeenkomstig lid 1 van dit artikel berekende tarief per spot of uitzending of campagnedeel kan door Opdrachtnemer worden verhoogd met toeslagen.
 3. Alle door Opdrachtnemer vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW), welke voor rekening van de wederpartij komt. De tarieven zijn inclusief een eventuele bureaucommissie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 12 - Prijs

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, zijn alle geoffreerde of overeengekomen prijzen exclusief BTW, invoerrechten, andere verplichte heffingen, kosten van vergunningen, door overheid voorgeschreven maatregelen, veiligheidsmaatregelen, vervoer- en verpakkingskosten, in- en uitlaadkosten, montage- en installatiekosten en verzendkosten.
 2. De prijs die Opdrachtnemer voor de door haar te leveren prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties in de Overeenkomst.
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de Offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Indien na datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan (ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden) is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs daarmee te verhogen.
 5. In de Overeenkomst is de bevoegdheid van de Opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag bekend is.
 6. Indien de Opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen, onderdelen, al dan niet opnieuw, moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

Artikel 13 - Betaling

 1. Opdrachtnemer stuurt binnen 8 (acht) dagen na Opdrachtbevestiging een factuur aan Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever dient de hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening te voldoen binnen 7 (zeven) dagen na de factuurdatum op het aangegeven banknummer onder vermelding van het betalingskenmerk en/of factuurnummer. De Opdrachtgever heeft niet het recht om enige (betalings) verplichting op te schorten. Ook het verplaatsen van de eerste opnamedatum creëert niet het recht om op een later tijdstip aan deze betalingsverplichting te voldoen.
 3. Betaling van meerwerk geschiedt, zodra dit aan de Opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij deelleveringen is de Opdrachtnemer gerechtigd tot het afzonderlijk factureren hiervan.
 4. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Opdrachtnemer daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 5. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn of een termijn voor de nakoming van enige andere verplichting is de Opdrachtgever zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Vanaf het intreden van het verzuim is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag over alle achterstallige bedragen een rente van 2% (twee procent) per maand of gedeelte daarvan verschuldigd en is hij verplicht aan Opdrachtnemer zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, volledig te vergoeden.
 6. De door de Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten zijn als volgt vastgesteld, bij verschuldigde bedragen:
  • over de eerste € 2.000,-15%
  • over het meerdere tot € 5.000,- 14%
  • over het meerdere tot € 10.000,- 10%
  • over het meerdere tot € 25.000,- 9%
  • over het meerdere tot € 50.000,- 6%
  • over het meerdere tot € 100,000,- 5%
  • over het meerdere 4%

Artikel 14 – Opnamen

 1. Opdrachtnemer kan altijd, zonder opgaaf van reden, de geplande opnames met Opdrachtgever verplaatsen dan wel aanpassen.
 2. De opnamedatum kan eerst na goedkeuring van Opdrachtnemer worden verzet. De hiermee gepaard gaande kosten en overige kosten zoals maar niet beperkt tot huur helicopter, figuranten, modellen etc. komen voor rekening van Opdrachtgever. Als een geboekte opname, productiewerkzaamheden, of anderszins binnen de mediacampagne door Opdrachtgever worden verzet, is Opdrachtnemer gerechtigd aan de Opdrachtgever de volgende vergoeding in rekening te brengen:
  • Mocht de deelnemer 3-7 dagen voor de opnamedatum de afspraak wijzigen, dan zal hiervoor een bedrag van 250 euro exclusief BTW in rekening worden gebracht.
  • Mocht de deelnemer 3 dagen vóór de opnamedatum de afspraak wijzigen, dan zal er een bedrag van 500 euro exclusief BTW in rekening worden gebracht.
  • Bij wijziging binnen 2 dagen vóór de opnamedatum, zal er een bedrag van 1000 euro exclusief BTW in rekening worden gebracht.
  • Bij wijziging van de afspraak binnen 1 dag vóór de opnamedatum, zal er een bedrag van 1.500 euro exclusief BTW in rekening worden gebracht.
  • Een doorgegeven wijziging op dezelfde dag als de geplande opnamedag, zal er een bedrag van 2.000 euro exclusief BTW in rekening worden gebracht.
  • Mocht de deelnemer na de Opdrachtbevestiging de Productie, of het campagnepakket van items, billboards of anderszins niet willen of kunnen afnemen (om welke redenen dan ook), dan is Opdrachtnemer bevoegd om 100% annuleringskosten in rekening te brengen.
 3. Het reserveren van een tweede opnamelocatie is niet zonder kosten te realiseren. Voor een tweede opnamelocatie zal Opdrachtnemer derhalve een bedrag van 500 euro exclusief BTW in rekening brengen bij Opdrachtgever.
 4. Nadat de Productie of een afzonderlijk item daarvan is gemonteerd door de Opdrachtnemer, zal hij deze middels een online video platform zoals bijvoorbeeld youtube/vimeo link aan de Opdrachtgever aanbieden. Deze heeft dan het recht eenmalig aanpassingen door te voeren.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Iedere levering van zaken door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten schade en toeslagen.
 2. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van alle geleverde zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.
 3. Zolang de eigendom niet is overgegaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever is verplicht om daaraan zijn medewerking te verlenen en verleent Opdrachtnemer hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de ruimten te (doen) betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 1. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, is Opdrachtnemer rechthebbende van alle Intellectuele Eigendomsrechten die ontstaan in de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst (daaronder uitdrukkelijk begrepen alle Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de Offerte en de in de offertefase aan Opdrachtgever gepresenteerde plannen, modellen en ontwerpen, etc.), inclusief alle Intellectuele Eigendomsrechten op en in kopij, zetsel, ontwerptekeningen, computerprogrammatuur, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door middel van depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd.
 2. Niettegenstaande het bepaalde in het vorige artikellid en behoudens andersluidend (schriftelijk) overeengekomen, komen in het bijzonder de auteursrechten met betrekking tot de Productie aan Opdrachtnemer toe indien de Opdrachtgever of een derde, zonder dat sprake is van een schriftelijke overdracht van auteursrechten, de Productie als van hem afkomstig openbaar maakt of openbaar doet maken als omschreven in artikel 8 Auteurswet 1912.
 3. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet uitsluitend begrepen octrooi-, tekening-, model-, merk-, databank- en auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen ten behoeve van Opdrachtgever.
 4. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen en/of de Productie en/of werk anderszins zich er niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om op de gebruikelijke wijze in het colofon, in een titelrol of anderszins haar naam op of bij de Productie en/of werk anderszins te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de Productie en/of werk anderszins zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te (doen) maken of te (doen) verveelvoudigen.
 5. Indien Opdrachtnemer dit wenst, zal de te verveelvoudigen Productie en/of werk anderszins, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, onder vermelding van de naam van Opdrachtnemer en het jaar van eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en/of nummer van een internationaal depot.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd haar Productie(s) door middel van het treffen van (technische) voorzieningen of maatregelen te (doen) beschermen of beveiligen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze door of ten behoeve van Opdrachtnemer getroffen technische voorzieningen of maatregelen te (doen) omzeilen, ontwijken of verwijderen.
 7. Tenzij (schriftelijk) anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 8. Indien de uitzending van de Productie of onderdelen daarvan heeft plaatsgevonden op een landelijke commerciële zender, zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn om de Productie of onderdelen daarvan op een regionale zender uit te (laten) zenden onder alsdan overeen te komen voorwaarden.
 9. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch de Opdrachtgever noch de Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie, materialen en gegevens.

Artikel 17 – Gebruik en licentie

 1. Indien de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van de Productie en/of werk, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de in de Overeenkomst vastgelegde omvang en bestemming. Zijn er over de omvang en bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de Productie en/of werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht door Opdrachtgever vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
 2. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van de Productie en/of werk zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Opdrachtnemer verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Indien een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet (tijdig) door Opdrachtgever wordt betaald, Opdrachtnemer later gerechtigd zal zijn ieder gebruik van de Productie en/of werk alsnog te (doen) stoppen.
 3. Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd de Productie en/of werk anderszins te (doen) wijzigen en/of wijzigingen in de Productie en/of werk anderszins te (doen) aanbrengen. Indien Opdrachtgever wijziging van de Productie en/of werk anderszins als bedoeld in dit artikellid wenst, stelt hij Opdrachtnemer in de gelegenheid om op nader overeen te komen condities een dergelijke wijziging uit te (doen) voeren. Dit laat de noodzakelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Opdrachtnemer onverlet.
 4. Opdrachtgever is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd de Productie en/of werk anderszins ruimer of op andere wijze te (doen) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder maar niet uitsluitend begrepen wijziging, verminking of aantasting van de voorlopige of definitieve Productie en/of werk anderszins, heeft Opdrachtnemer wegens inbreuk op haar rechten recht op een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 5. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de Productie en/of werk te gebruiken voor haar eigen portfolio, publiciteit of promotie.
 6. Partijen kunnen schriftelijk afwijken van het in dit artikel bepaalde.

Artikel 18 - Promotioneel gebruik

Opdrachtnemer zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn de Productie /haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of eigen publiciteit. Opdrachtnemer zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven, als deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

Artikel 19 – Opzegging en opschorting

 1. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies. Het bedrag voor compensatie wordt gefixeerd op 50% (vijftig procent) van het overeengekomen bedrag van de opdracht. Daarnaast behoudt Opdrachtnemer aanspraak op betaling van haar facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer van al hetgeen verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden om de door derden gemaakte kosten te vergoeden indien de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst reeds één of meerdere derden heeft ingeschakeld ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de Opdrachtgever. Indien deze overdracht extra kosten met zich brengt voor de Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever gehouden om deze kosten te vergoeden.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten c.q. te staken, indien Opdrachtgever op enigerlei wijze zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid.
 5. Opschorting en/of staking door Opdrachtnemer als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel laat de betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever onverlet. De gevolgen van opschorting en/of staking komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20 - Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien op goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht, al dan niet tot zekerheid, van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 (zes) maanden op te schorten hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie verplicht is. De Opdrachtnemer is wegens een ontbinding op grond van de voorgaande volzin nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 2. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds Productie(s) en/of prestaties anderszins ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze Productie(s) en/of prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de Opdrachtnemer ten aanzien van die Productie(s) en/of prestaties in verzuim is. Bedragen die de Opdrachtnemer vóór de opschorting of ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd door Opdrachtgever en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar onder aftrek van reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding door de Opdrachtnemer bespaarde kosten.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht, nimmer nader uit te leggen dan wel te communiceren met Opdrachtgever. Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 3 (drie) maanden zal duren, is de Opdrachtnemer gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste 6 (zes) maanden op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 4. Gedurende de periode van opschorting is de Opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding is de Opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.

Artikel 21 - Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen en Opdrachtnemer zich terzake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft in de verhouding met Opdrachtgevers, niet zijnde consumenten, van buiten Nederland buiten toepassing.
 2. Derden treden niet toe tot enige Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst.
 3. De bepalingen in deze Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Opdrachtnemer ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst. Dit geldt als een bewijsovereenkomst.
 4. Behoudens voorzover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste instantie de bewoordingen bepalend zijn. Indien de bewoordingen, ook in onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële) bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt als een bewijsovereenkomst.
 5. Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle mogelijke geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de Opdrachtnemer, tenzij door deze een andere plaats wordt gekozen.

Horsentral BV

Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
The Netherlands